سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چه خواهد کرد با ما عشق؟

صفحه خانگی پارسی یار درباره

اوهام

اگر بگویی، سه شنبه می آیی
من از دوشنبه دلتنگی می کنم.
و اگر بگویی: دوشنبه!
دلتنگی ام یک روز جلو می افتد

اگر بگویی «حافظ» را دوست دارم
«پنجاه تا» دیوان حافظ می خرم.
شاید هم صد تا!

دوست دارم گل لاله را.
به شرطی که به تو بدهمش
- و تو هم بخواهیش-

عاشق کمپانی «میهن» هستم.
به شرطی که از بستنی قیفی اش خوشت بیاید.
و برود به جهنم اگر یک وقت بدت آمد ازش.

ولی خب..
دقیقاً بگو...
من..
یعنی در واقع...
چـ...
چـ....
چـ......

آه